- Διαφήμιση -

Βάλια Κάλντα: Χειμώνας στην παραμυθένια κοιλάδα της Πίνδου

Ο Εθνι­κός Δρυ­μός Πίν­δου, γνω­στός και ως Βάλια Κάλ­ντα (που σημαί­νει ζεστή κοι­λά­δα στα βλά­χι­κα) βρί­σκε­ται σε ιδιαί­τε­ρα δυσπρό­σι­τη περιο­χή της ορο­σει­ράς της Πίν­δου στα όρια μετα­ξύ των νομών Γρε­βε­νών και Ιωαν­νί­νων. Η συνο­λι­κή του έκτα­ση φτά­νει τα 68.990 στρέμματα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.