- Διαφήμιση -

ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΕΛΙΑ: ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Παρα­δί­δο­νται on-line μαθή­μα­τα στο μάθη­μα Αρχές Οικο­νο­μι­κής Θεω­ρί­ας σε μαθη­τές Γ’ Γενι­κού Λυκεί­ου, από έμπει­ρη καθη­γή­τρια με πολυ­ε­τή διδα­κτι­κή πεί­ρα, από­φοι­τη του Παν/μίου Πει­ραιώς και κάτο­χος ΜΒΑ. Παρέ­χε­ται πλού­σιο διδα­κτι­κό υλι­κό με πολ­λές ασκή­σεις. Ανα­λαμ­βά­νε­ται υπεύ­θυ­να η σωστή και ολο­κλη­ρω­μέ­νη προ­ε­τοι­μα­σία των υπο­ψη­φί­ων για τις πανελ­λα­δι­κές εξε­τά­σεις. Τηλ. Επι­κοι­νω­νί­ας: 6978406454

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.