- Διαφήμιση -

Νέα Σκιώνη — Το παράκτιο τουριστικό χωριό που πρέπει να επισκεφτείς

Απλωμένο κατά μήκος της αμμώδους ακτής

Η Νέα Σκιώ­νη πήρε το όνο­μα της από την αρχαία Σκιώ­νη, που ήταν ένας από τους αρχαιό­τε­ρους οικι­σμούς-αποι­κί­ες στη Χαλ­κι­δι­κή. Κατά τη διάρ­κεια της Ρωμαϊ­κής αυτο­κρα­το­ρί­ας η περιο­χή είχε γνω­ρί­σει μεγά­λη άνθηση.

Βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 24 χλμ από την Καλ­λι­θέα και 78 χλμ από τον Πολύ­γυ­ρο. Αν βρί­σκε­στε στην ανα­το­λι­κή ακτή της Κασ­σάν­δρας και θέλε­τε να φτά­σε­τε στη Νέα Σκιώ­νη, μπο­ρεί­τε να ακο­λου­θή­σε­τε το δρό­μο που ξεκι­νά­ει από τη Χανιώ­τη και οδη­γεί πάνω από το βουνό.

Η παρα­λία της Νέας Σκιώ­νης με την μεγά­λη αμμώ­δη ακρο­για­λιά βρα­βεύ­ε­ται επί σει­ρά ετών με τη γαλά­ζια σημαία και περι­λαμ­βά­νει μία μεγά­λη παι­δι­κή χαρά για τα παι­διά σας, αλλά και γήπε­δο beach volley.

Αξί­ζει να επι­σκε­φτεί­τε το παρα­θα­λάσ­σιο εκκλη­σά­κι της Πανα­γί­ας Φανε­ρω­μέ­νης, που απέ­χει 2 χλμ από το χωριό και βρί­σκε­ται στη θέση της Αρχαί­ας Σκιώ­νης. Η εκκλη­σία είναι χτι­σμέ­νη πάνω στην ακρο­για­λιά και έχει τοι­χο­γρα­φί­ες από το 16ο αιώνα.

 

Διά­φο­ρες πληροφορίες 

Φωτο­γρα­φί­ες — Χάρτης

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.