- Διαφήμιση -

Ξάνθη — Η πόλη με τα χίλια χρώματα

Η αμαζόνα του Βορρά

Η Ξάν­θη είναι πόλη της Θρά­κης στη Βόρεια Ελλά­δα. Απο­τε­λεί την πρω­τεύ­ου­σα της ομώ­νυ­μης Περι­φε­ρεια­κής Ενό­τη­τας και την έδρα του ομώ­νυ­μου Δήμου. Υπά­γε­ται διοι­κη­τι­κά στην Περι­φέ­ρεια Ανα­το­λι­κής Μακε­δο­νί­ας και Θρά­κης. Ο πλη­θυ­σμός της πόλης ανέρ­χε­ται σε 56.122 μόνι­μους κατοί­κους σύμ­φω­να με την Απο­γρα­φή του 2011. Βρί­σκε­ται κτι­σμέ­νη στις παρυ­φές του Αχλα­δό­βου­νου και τη διαρ­ρέ­ει ο ποτα­μός Κόσυν­θος. Είναι επί­σης γνω­στή και ως «Η πόλη με τα χίλια χρώ­μα­τα» και «Κυρά κι αρχό­ντισ­σα της Θρά­κης». Ο πολιού­χος της Ξάν­θης είναι ο Άγιος Ιωάν­νης ο Πρό­δρο­μος και η ημέ­ρα της Απο­το­μής της Τίμιας Κεφα­λής του στις 29 Αυγού­στου, είναι αργία για την πόλη.

Δήμος Ξάν­θης

Τα νέα της Ξανθης

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.