- Διαφήμιση -

Έδεσσα — Η πόλη της γοητείας και της ομορφιάς

Το ερωτικό «σμίξιμο» του απόλυτου πράσινου και της δύναμης του υγρού στοιχείου

Η Έδεσ­σα είναι παγκο­σμί­ως γνω­στή για τους καταρ­ρά­κτες της. Μάλι­στα, το όνο­μά της «Έδεσ­σα», σημαί­νει η πόλη των νερών.

Οι καταρ­ρά­κτες βρί­σκο­νται στην άκρη του βρά­χου σε ένα μονα­δι­κό γεω­πάρ­κο με 12 καταρ­ρά­κτες, σμι­λε­μέ­νο από το νερό, που του έχουν δώσει το όνο­μα «φρύ­δι της πόλης» . Οι δύο είναι μεγά­λοι, ορα­τοί κι επι­σκέ­ψι­μοι προ­σφέ­ρο­ντας μία μονα­δι­κή ατμό­σφαι­ρα, βγαλ­μέ­νη από τα παρα­μύ­θια με τις νεράι­δες των Καταρρακτών.

Ο πιο γνω­στός, μεγα­λύ­τε­ρος και σίγου­ρα ο πιο εντυ­πω­σια­κός είναι ο Κάρα­νος. Πήρε το όνο­μα του από τον πρώ­το Μακε­δό­να Βασι­λιά του Κάρα­νου, ενώ έχει ύψος πάνω από 70μ. Και στέ­κε­ται θαρ­ρείς σαν υδά­τι­νη κολώ­να, μέσα στην καρ­διά του γεω­πάρ­κου. Αυτό βρί­σκε­ται πολύ κοντά στο κέντρο της πόλης και απο­τε­λεί το βασι­κό πόλο έλξης των επισκεπτών.

Ωστό­σο, η Έδεσ­σα — η πρω­τεύ­ου­σα του νομού Πέλ­λας — φημί­ζε­ται και για το βιο­μη­χα­νι­κό παρελ­θόν της. Το ιδιαί­τε­ρο χαρα­κτη­ρι­στι­κό της, το διαρ­κές και άφθο­νο υγρό στοι­χείο, αξιο­ποι­ή­θη­κε έντο­να στα τέλη του 19ου αιώ­να. Η δωρε­άν, από τη γεν­ναιό­δω­ρη φύση, πηγή ενέρ­γειας τρο­φο­δό­τη­σε κλω­στο­ϋ­φα­ντουρ­γί­ες, νημα­τουρ­γεία, εριουρ­γεία, καν­να­βουρ­γεία, εκκο­κι­στή­ρια βαμ­βα­κιού και εργο­στά­σια ταπητουργίας.

 

Η σελί­δα του Δήμου Έδεσσας

Η πόλη των νερών

 

 

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.