- Διαφήμιση -

Έδεσσα: Ζωντανεύει ξανά το παλιό «Κανναβουργείο» και γίνεται πολυχώρος

Ήταν η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής σπάγκων από κάνναβη

Με κινη­τή­ρια δύνα­μη την ορμή του νερού, αυτή που την περί­ο­δο 1908–1967 παρή­γα­γε ηλε­κτρι­κή ενέρ­γεια και κινού­σε την τουρ­μπί­να του, το Καν­να­βουρ­γείο Έδεσ­σας, η μεγα­λύ­τε­ρη μονά­δα παρα­γω­γής σπά­γκων και σχοι­νιών από ινδι­κή κάν­να­βη στη χώρα την περί­ο­δο εκεί­νη, ετοι­μά­ζε­ται να ζωντα­νέ­ψει ξανά.

Ο δήμαρ­χος Έδεσ­σας Δημή­τρης Γιάν­νου «έτρε­ξε» τις δια­δι­κα­σί­ες για να το βγά­λει από την αφά­νεια και την πολυ­ε­τή αδρά­νεια κι, όπως εξη­γεί ο ίδιος στο Αθηναϊκό/Μακεδονικό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων, «το 2023, υπό την προ­ϋ­πό­θε­ση βέβαια ότι όλα θα κυλή­σουν ομά­δα, το Καν­να­βουρ­γείο Έδεσ­σας θα απο­τε­λεί ίσως και το νού­με­ρο ένα στο­λί­δι στο πλαί­σιο του ολο­κλη­ρω­μέ­νου σχε­δί­ου που υλο­ποιεί ο δήμος, με στό­χο τη βέλ­τι­στη αξιο­ποί­η­ση των επι­σκέ­ψι­μων χώρων στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή, για την ενί­σχυ­ση της οικο­νο­μί­ας και της εμπο­ρι­κής και του­ρι­στι­κής κίνησης».…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.