- Διαφήμιση -

Εγκρίθηκε από τον ΕΟΤ το τουριστικό πλάνο της Σύρου

Κάλεσμα στις επιχειρήσεις για προβολή στην εφαρμογή του Visit Greece

Σε συνέ­χεια της ομό­φω­νης γνω­μο­δό­τη­σης των μελών της Του­ρι­στι­κής Επι­τρο­πής του Δήμου μας αλλά και της ομό­φω­νης από­φα­σης του Δημο­τι­κού Συμ­βου­λί­ου, θα θέλα­με να σας ενη­με­ρώ­σου­με ότι το Του­ρι­στι­κό Πλάνο της σεζόν 2022 έλα­βε και την απαι­τού­με­νη σύμ­φω­νη γνώ­μη του τμή­μα­τος Σχε­δια­σμού και Συντο­νι­σμού Του­ρι­στι­κής Προ­βο­λής του ΕΟΤ και τίθε­ται άμε­σα σε εφαρμογή.

Ο Αντι­δή­μαρ­χος Του­ρι­σμού κ. Πανα­γιώ­της Κου­τα­βάς ευχα­ρι­στεί τον Γενι­κό Γραμ­μα­τέα του ΕΟΤ κ. Δημή­τρη Φρα­γκά­κη και τον Προϊ­στά­με­νο της Περι­φε­ρεια­κής Διεύ­θυν­σης Του­ρι­σμού Κυκλά­δων κ. Μιχά­λη Παρά­βα­λο για τις ενέρ­γειές τους στην ταχύ­τα­τη έγκρι­ση του Του­ρι­στι­κού Πλά­νου του Δήμου μας για την σεζόν 2022.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.