- Διαφήμιση -

Έλληνες του Καζακστάν: Πώς βίωσαν τις αιματηρές συγκρούσεις

Η ελληνική κοινότητα αριθμεί περί τα 12.000 άτομα

Το πώς έζη­σαν τις αιμα­τη­ρές συγκρού­σεις στο Αλμά­τι, τη μεγα­λύ­τε­ρη πόλη του Καζακ­στάν και οικο­νο­μι­κή πρω­τεύ­ου­σα, περιέ­γρα­ψαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ οι Έλλη­νες της περιο­χής, οι οποί­οι προ­σπα­θούν να επι­στρέ­ψουν στους καθη­με­ρι­νούς τους ρυθμούς.

Οι ταρα­χές ξεκί­νη­σαν λόγω της ανό­δου στις τιμές των καυ­σί­μων και πήραν ανε­ξέ­λεγ­κτη μορ­φή, με τον πρό­ε­δρο να κάνει λόγο για έξω­θεν παρέμ­βα­ση για την απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της χώρας. Ο απο­λο­γι­σμός είναι 165 νεκροί και 2.265 τραυ­μα­τί­ες, εκ των οποί­ων οι 83 σε κρί­σι­μη κατά­στα­ση στα νοσο­κο­μεία. Το κόστος από τις κατα­στρο­φές υπο­λο­γί­ζε­ται σε 2–3 δισ. δολάρια.…

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Το Καζακ­στάν σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.