- Διαφήμιση -

Ο ρόλος της κοινωνίας πολιτών και των κοινωνικών επιχειρήσεων στην οικοπροστασία των δασών.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συζήτηση στο ΖΟΟΜ Τετάρτη 25-8-2021

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ για συζή­τη­ση στο ΖΟΟΜ Τετάρ­τη 25–8‑2021 με θέμα:

Ο ρόλος της κοι­νω­νί­ας πολι­τών και των κοι­νω­νι­κών επι­χει­ρή­σε­ων στην οικο­προ­στα­σία των δασών. Time: Aug 25, 2021 08:30 PM Athens

Join Zoom Meeting

https://us06web.zoom.us/j/89546216288?pwd=NUw2aWNzR2NKclVvU1JZRm1rQkhQUT09

Οι πρό­σφα­τες κατα­στρο­φές από τις πυρ­κα­γιές των δασών μας έδει­ξαν για μια ακό­μη φορά

Ότι το μοντέ­λο δια­χεί­ρι­σης των δασών και του περι­βάλ­λο­ντος είναι απαράδεκτο.

Τα απρό­σι­τα δάση από την κοι­νω­νία και από τις ήπιες γεωρ­γι­κές και κτη­νο­τρο­φι­κές καλ­λιέρ­γειες εύκο­λα γίνο­νται παρα­νά­λω­μα πυρός.

Το κρά­τος δεν παρεμ­βαί­νει προ­λη­πτι­κά αλλά παρεμ­βαί­νει κατό­πιν της κατα­στρο­φής πυροσβεστικά.

Το οικο­νο­μι­κό μας σύστη­μα έχει την δια­στρο­φή να παρου­σιά­ζει μετά από λίγο χρό­νο τους πόρους που δια­θέ­τει για απο­κα­τά­στα­ση στις κατα­στρο­φές ως ανά­πτυ­ξη του ΑΕΠ.

Έτσι διαιω­νί­ζε­ται ο φαύ­λος κύκλος καταστροφών.

Καθώς ο ιδιω­τι­κός τομέ­ας δεν έχει κερ­δο­σκο­πι­κό  ενδια­φέ­ρον να επεν­δύ­σει στα δάση και

το Κρά­τος είναι ανή­μπο­ρο  να παρέμ­βει δημιουρ­γι­κά δεν μένει άλλη εναλ­λα­κτι­κή από τον τρί­το τομέα την κοι­νω­νία πολι­τών και τις κοι­νω­νι­κές επι­χει­ρή­σεις να δράσουν.

Αλλά και αυτό χρειά­ζο­νται πόροι και  πολι­τι­κή βού­λη­ση. Να αντι­λη­φθεί το πολι­τι­κό μας σύστη­μα τη σημα­σία του τρί­του τομέα.

.

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ email: social@coopsociety.gr

inmeko@otenet.gr, (peskonpo@gmail.com

Βρεί­τε μας και στη σελί­δα μας στο Facebook:

Η Κοι­νω­νι­κή Οικο­νο­μία σήμερα

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.