- Διαφήμιση -

Πότε θα δώσει ζωή και πάλι ο Θεσσαλικός κάμπος;

Κλι­μά­κια εξει­δι­κευ­μέ­νων εδα­φο­λό­γων του ΕΛΓΟ-Δήμη­τρα (Ινστι­τού­το Βιο­μη­χα­νι­κών και Κτη­νο­τρο­φι­κών Φυτών Λάρι­σας) «οργώ­νουν» τη Θεσ­σα­λία λαμ­βά­νο­ντας δείγ­μα­τα εδά­φους για φυσι­κο­χη­μι­κές αναλύσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.