- Διαφήμιση -

Τι ισχύει με τα διόδια μετά το «άνοιγμα» της Εθνικής οδού Αθηνών — Θεσσαλονίκης

Παρα­δό­θη­κε στην κυκλο­φο­ρία η Εθνι­κή Οδός Αθη­νών — Θεσ­σα­λο­νί­κης απο­κα­θι­στώ­ντας τη σύν­δε­ση της βόρειας και της νότιας Ελλά­δας. Η κυκλο­φο­ρία θα διε­ξά­γε­ται από την αρι­στε­ρή λωρί­δα και στις δύο κατευ­θύν­σεις απο­κλει­στι­κά για Ι.Χ. αυτο­κί­νη­τα και οχή­μα­τα βάρους έως 3,5 τόνων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.