- Διαφήμιση -

«10201» το νέο 5ψήφιο νούμερο για καταγγελίες παραβατικότητας ανηλίκων – Σε λειτουργία από 25 Απριλίου

Σε δέκα ημέ­ρες ανα­μέ­νε­ται να τεθεί σε λει­τουρ­γεία η νέα υπη­ρε­σία της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας για καταγ­γε­λί­ες περι­στα­τι­κών νεα­νι­κής παρα­βα­τι­κό­τη­τας και επει­σο­δί­ων βίας ανήλικων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.