- Διαφήμιση -

25η Μαρτίου: Ελληνικές σημαίες… τεραστίων διαστάσεων σε Πειραιά, Κερατσίνι και Νέα Κίο

Υψώ­θη­καν το πρωί της Κυρια­κής (24/03) με αφορ­μή την Εθνι­κή Επέ­τειο της 25ης Μαρ­τί­ου, ελλη­νι­κές σημαί­ες… τερα­στί­ων δια­στά­σε­ων σε Πει­ραιά, Κερα­τσί­νι και Νέα Κίο Αργολίδας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.