- Διαφήμιση -

Αγρότες: Πετρέλαιο, ρεύμα και ρύθμιση χρεών — Τα 5+1 νέα μέτρα στήριξης

Σε συνο­λι­κά έξι μέτρα στή­ρι­ξης για τους αγρό­τες ανα­φέρ­θη­κε ο Κυριά­κος Μητσο­τά­κης, ανα­κοι­νώ­νο­ντας την επι­στρο­φή του ΕΦΚ στο αγρο­τι­κό πετρέ­λαιο και το 2024, τη μεί­ω­ση του κόστους στο αγρο­τι­κό ρεύ­μα με πρό­σθε­τη έκπτω­ση 10%, τη ρύθ­μι­ση χρε­ών των ΤΟΕΒ-ΓΟΕΒ προς τη ΔΕΗ και το νέο πρό­γραμ­μα για μόνι­μη ανα­κού­φι­ση από το ενερ­γεια­κό κόστος, μετα­ξύ άλλων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.