- Διαφήμιση -

Επίσημα πλήρες μέλος του Οργανισμού Ψηφιακής Συνεργασίας η Ελλάδα

Το παρα­πά­νω ανα­κοί­νω­σε ο Υπουρ­γός Ψηφια­κής Δια­κυ­βέρ­νη­σης, Δημή­τρης Παπα­στερ­γί­ου, στο πλαί­σιο της 3ης Γενι­κής Συνέ­λευ­σης του DCO που πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Μπα­χρέιν χθες Τετάρτη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.