- Διαφήμιση -

Ακρίβεια: «Πετάνε» οι τιμές στο ελαιόλαδο

Παγκό­σμιο ενδια­φέ­ρον για το αδια­νό­η­το ράλι ακρί­βειας του ελαιό­λα­δου στην Ελλά­δα. Στα ύψη η τιμή του ελαιό­λα­δου που κατέ­χει την πρω­τιά στην ακρί­βεια με το ποσο­στό να είναι στο 186%…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.