- Διαφήμιση -

Απαλάσσονται οι οπλίτες από την πληρωμή εισιτηρίων στα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Ο Υφυ­πουρ­γός Εθνι­κής Άμυ­νας κ. Ιωάν­νης Κεφα­λο­γιάν­νης υπέ­γρα­ψε σήμε­ρα, Παρα­σκευή 29 Σεπτεμ­βρί­ου 2023, κοι­νή υπουρ­γι­κή από­φα­ση με τους Υφυ­πουρ­γούς Εθνι­κής Οικο­νο­μί­ας και Οικο­νο­μι­κών και Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών, για την μετα­κί­νη­ση των δικαιού­χων του Υπουρ­γεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας με πλή­ρη ή μερι­κή απαλ­λα­γή από την κατα­βο­λή κομί­στρου, στα Μέσα Μαζι­κής Μετα­φο­ράς των παρό­χων αστι­κών συγκοι­νω­νιών των περιοχών …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.