- Διαφήμιση -

Αυτοδιοικητικές εκλογές 2023: Εφαρμογή αυξημένων μέτρων οδικής ασφάλειας από την Τροχαία έως τις 16 Οκτωβρίου

Για τις επό­με­νες 10 μέρες θα εφαρ­μο­στούν αυξη­μέ­να μέτρα οδι­κής ασφά­λειας από την Τρο­χαία σε όλη την επι­κρά­τεια, λόγω των Αυτο­διοι­κη­τι­κών εκλο­γών, αλλά και των επα­να­λη­πτι­κών. Τα μέτρα ανα­πτύσ­σο­νται στα­δια­κά τα δια­στή­μα­τα από 6 έως 9 και 13 έως 16 Οκτω­βρί­ου, ενώ θα κλι­μα­κω­θούν τις ημέ­ρες μαζι­κής εξό­δου & εισό­δου των οχη­μά­των, από και προς τα μεγά­λα αστι­κά κέντρα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.