- Διαφήμιση -

Ιωάννης Κακριδής: «Γιατί διδάσκουμε Αρχαία Ελληνικά στα παιδιά»

Αλη­θι­νά λυπού­μαι που τον και­ρό αυτό είμαι ανα­γκα­σμέ­νος να βρί­σκο­μαι μακριά από την Ελλά­δα, κι έτσι στε­ρή­θη­κα τη χαρά να πάρω μέρος στο Συνέ­δριο αυτό, που σκο­πό έχει να μελε­τή­σει τις βασι­κές αρχές των νέων θεσμών που απο­φά­σι­σε το Υπουρ­γείο Παι­δεί­ας στην προ­σπά­θειά του ν” ανυ­ψώ­σει μέσα στ” άλλα και τη Μέση Εκπαί­δευ­ση. Τίπο­τε δεν μπο­ρεί ν” αντι­κα­τα­στή­σει την παρου­σία του ανθρώπου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.