- Διαφήμιση -

Μειωμένες τιμές στα αεροπορικά, ακτοπλοϊκά εισιτήρια και εισιτήρια ΚΤΕΛ για αναπληρωτές εκπαιδευτικούς – Τα ποσοστά ανά εταιρεία

Με κοι­νή πρω­το­βου­λία του Υπουρ­γεί­ου Παι­δεί­ας, Θρη­σκευ­μά­των και Αθλη­τι­σμού, του Υπουρ­γεί­ου Ναυ­τι­λί­ας και Νησιω­τι­κής Πολι­τι­κής και του Υπουρ­γεί­ου Υπο­δο­μών και Μετα­φο­ρών ανα­κοι­νώ­νο­νται οι ακό­λου­θες μειώ­σεις στα ακτο­πλοϊ­κά εισι­τή­ρια και στα εισι­τή­ρια ΚΤΕΛ για τους ανα­πλη­ρω­τές εκπαι­δευ­τι­κούς Πρω­το­βάθ­μιας και Δευ­τε­ρο­βάθ­μιας Εκπαί­δευ­σης προ­κει­μέ­νου αυτοί να μετα­βούν στην περιο­χή τοπο­θέ­τη­σης και ανά­λη­ψης υπηρεσίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.