- Διαφήμιση -

Belharra «Νέαρχος»: Ολοκληρώθηκε η συναρμολόγηση του ιστού PSIM της δεύτερης ελληνικής φρεγάτας

Ολο­κλη­ρώ­θη­κε η  συναρ­μο­λό­γη­ση του PSIM (The Panoramic Sensors and Intelligence Module) της δεύ­τε­ρης φρε­γά­τας Belharra «Νέαρ­χος» του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού από τη Naval Group στις εγκα­τα­στά­σεις της στο Λοριάν της Γαλλίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.