- Διαφήμιση -

Γάζα: Αναχωρεί από την Κύπρο το Jennifer μαζί με δύο ρυμουλκά και μία πλωτή πλατφόρμα

Σε δια­δι­κα­σία ανα­χώ­ρη­σης βρί­σκο­νται το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του τρία πλοία και μία πλω­τή πλατ­φόρ­μα από το λιμά­νι Λάρ­να­κας για τη Γάζα, μετα­φέ­ρο­ντας 332 τόνους ανθρω­πι­στι­κής βοήθειας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.