- Διαφήμιση -

Δημογραφική γήρανση: Σε ποια τμήματα της Ελλάδας μειώνεται πιο γρήγορα ο πληθυσμός – Ποιοι νομοί γερνούν

Με βάση τα στοι­χεία της πρό­σφα­της απο­γρα­φής (2021) το 50% του πλη­θυ­σμού της χώρας μας είναι συγκε­ντρω­μέ­νο στο 4,3% της επι­κρά­τειας και το 80% στο 25,2% (τo 1951 τα αντί­στοι­χα ποσο­στά ήταν 13,4% και 55,5%). Ταυ­τό­χρο­να το 2021 σε επί­πε­δο των Δημο­τι­κών Ενο­τή­των, 277 από τις 6.138 (δηλ. το μόλις το 4,5% του συνό­λου τους) συγκε­ντρώ­νουν 80% του πληθυσμού …

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.