- Διαφήμιση -

Σε πανελλαδική αποχή οι δικηγόροι για το φορολογικό νομοσχέδιο

Οι δικη­γό­ροι κατέρ­χο­νται σε πανελ­λα­δι­κή απο­χή, αλλά και συγκέ­ντρω­ση δια­μαρ­τυ­ρί­ας για το φορο­λο­γι­κό νομο­σχέ­διο σύμ­φω­να με από­φα­ση της Ολο­μέ­λειας των προ­έ­δρων των Δικη­γο­ρι­κών Συλ­λό­γων Ελλά­δος, η οποία συνήλ­θε στην Αθήνα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.