- Διαφήμιση -

ΕΦΕΤ: Εντατικοί έλεγχοι για την προστασία του ελαιόλαδου

Συστη­μα­τι­κούς επι­τό­πιους ελέγ­χους και δειγ­μα­το­λη­ψί­ες σε εγκα­τα­στά­σεις τυπο­ποί­η­σης ελαιο­λά­δου, σε επι­χει­ρή­σεις χον­δρι­κής και λια­νι­κής πώλη­σης διε­νερ­γεί ο Ενιαί­ος Φορέ­ας Ελέγ­χου Τρο­φί­μων, στο πλαί­σιο του ετη­σί­ου προ­γράμ­μα­τος επι­σή­μων ελέγχων…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.