- Διαφήμιση -

Εκδήλωση στο υπουργείο Δικαιοσύνης για τους ανήλικους παραβάτες: “Ακούστε μας, δείξτε κατανόηση!”

Με τη συμ­με­το­χή νέων, οι οποί­οι εξι­στό­ρη­σαν την προ­σω­πι­κή εμπει­ρία της εμπλο­κής τους σε ποι­νι­κές δια­δι­κα­σί­ες, πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε σήμε­ρα στο υπουρ­γείο Δικαιο­σύ­νης ειδι­κή εκδή­λω­ση για το ρόλο της «Φιλι­κής προς τα παι­διά Δικαιο­σύ­νης», στο πλαί­σιο του Ευρω­παϊ­κού Δια­κρα­τι­κού προ­γράμ­μα­τος «Justice Closer to children and their families» με τον δια­κρι­τι­κό τίτλο «JUST Closer»…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.