- Διαφήμιση -

Ελληνική στρατιωτική αποστολή αναχώρησε για τη Βοσνία

Την Παρα­σκευή 21 Ιου­νί­ου 2024, ο Ελλη­νι­κός Λόχος Ελιγ­μού ανα­χώ­ρη­σε ακτο­πλοϊ­κώς με το αρμα­τα­γω­γό «ΣΑΜΟΣ» του Πολε­μι­κού Ναυ­τι­κού από την Ελλά­δα (Λιμέ­να Θεσ­σα­λο­νί­κης) με προ­ο­ρι­σμό τον λιμέ­να PLOCE της Κρο­α­τί­ας και στη συνέ­χεια οδι­κώς αφί­χθη στο Στρα­τό­πε­δο BUTMIR της Δύνα­μης «EUFOR ALTHEA» στο Σερά­γε­βο της Βοσ­νί­ας – Ερζεγοβίνης…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.