- Διαφήμιση -

Ανεβαίνει η επικινδυνότητα πυρκαγιών την Τετάρτη — «Προσοχή» σε τέσσερις περιφέρειες

Πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς (κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4) προ­βλέ­πε­ται σε τέσ­σε­ρις περι­φέ­ρειες της χώρας, σύμ­φω­να με το Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου που εκδί­δει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης και Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας (civilprotection.gov.gr)…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.