- Διαφήμιση -

Για το νησί των σφουγγαράδων πλέει το 5ο “Μικρό Θερινό” — Το πρόγραμμα των αποφοίτων

Για το νησί των σφουγ­γα­ρά­δων, την Κάλυ­μνο, πλέ­ει το 5ο Μικρό Θερι­νό, επι­στρέ­φο­ντας ξανά στα ελλη­νι­κά ύδα­τα μετά την επι­τυ­χη­μέ­νη διε­ξα­γω­γή του Διε­θνούς Θερι­νού Πανε­πι­στη­μί­ου «Ελλη­νι­κή Γλώσ­σα, Πολι­τι­σμός και ΜΜΕ» στη Βοστώνη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.