- Διαφήμιση -

«Έναντι» λογαριασμοί ρεύματος: Τι αλλάζει με την κατάργησή τους – Πώς διαφοροποιούνται οι χρεώσεις της κατανάλωσης

Όπως ανα­κοί­νω­σε ο Δια­χει­ρι­στής του Ελλη­νι­κού Δικτύ­ου Δια­νο­μής Ηλε­κτρι­κής Ενέρ­γειας (ΔΕΔΔΗΕ) ξεκι­νά στα­δια­κά την κατα­μέ­τρη­ση των παρο­χών σε μηνιαία βάση, η οποία και θα ολο­κλη­ρω­θεί πανελ­λα­δι­κά έως τα τέλη του πρώ­του εξα­μή­νου του τρέ­χο­ντος έτους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.