- Διαφήμιση -

Ενδοοικογενειακή βία: Συνάντηση εργασίας μεταξύ Χρυσοχοΐδη και Παπακώστα

Συνά­ντη­ση εργα­σί­ας του υπουρ­γού Προ­στα­σί­ας του Πολί­τη, Μιχά­λη Χρυ­σο­χο­ΐ­δη και της υφυ­πουρ­γού Κοι­νω­νι­κής Συνο­χής και Οικο­γέ­νειας, Κατε­ρί­νας Παπα­κώ­στα για το κρί­σι­μο θέμα της ενδο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.