- Διαφήμιση -

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς την Κυριακή

Πολύ υψη­λός κίν­δυ­νος πυρ­κα­γιάς, κατη­γο­ρία κιν­δύ­νου 4 προ­βλέ­πε­ται για αύριο Κυρια­κή, σύμ­φω­να με το Χάρ­τη Πρό­βλε­ψης Κιν­δύ­νου Πυρ­κα­γιάς που εκδί­δει η Γενι­κή Γραμ­μα­τεία Πολι­τι­κής Προ­στα­σί­ας του Υπουρ­γεί­ου Κλι­μα­τι­κής Κρί­σης & Πολι­τι­κής Προστασίας…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.