- Διαφήμιση -

Εορταστικό ωράριο 2023: Ποια ημερομηνία ξεκινάει — Ποιες Κυριακές τα μαγαζιά θα είναι κλειστά

Αντί­στρο­φα μετρά­ει ο χρό­νος για τις χρι­στου­γεν­νιά­τι­κες αγο­ρές καθώς το εορ­τα­στι­κό ωρά­ριο Χρι­στου­γέν­νων θα τεθεί σε ισχύ στις 12 Δεκεμ­βρί­ου. Ήδη απο­λαμ­βά­νουν τις βόλ­τες τους στα στο­λι­σμέ­να κατα­στή­μα­τα, ανα­μέ­νο­ντας καλές και οικο­νο­μι­κές ιδέ­ες για δώρα στους αγα­πη­μέ­νους τους…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.