- Διαφήμιση -

Ασκόλυμπρος: Το άγριο αγκαθωτό χορταρικό που θα λατρέψετε

Το ασκο­λύμ­βρι είναι γνω­στό στη Μεσό­γειο από την αρχαιό­τη­τα. Η ιατρι­κή του απο­δί­δει ακό­μη και θερα­πευ­τι­κές ιδιό­τη­τες. Ως και το νερό που βρά­ζου­με τους ασκο­λύ­μπρους πίνε­ται σαν αφέ­ψη­μα! Η ρίζα του χρη­σι­μο­ποιεί­ται από την αρχαιό­τη­τα ως φάρ­μα­κο για διά­φο­ρες παθήσεις…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.