- Διαφήμιση -

Επιτήδειοι διακινούν mail — «απάτη» ως δήθεν επιστολή του αρχηγού της ΕΛ.ΑΣ.

Χρη­σι­μο­ποιώ­ντας ακό­μα και τα στοι­χεία του Αρχη­γού της Ελλη­νι­κής Αστυ­νο­μί­ας, Αντι­στρά­τη­γου Λάζα­ρου Μαυ­ρό­που­λου επι­τή­δειοι προ­σπα­θούν να εξα­πα­τή­σουν ανυ­πο­ψί­α­στους πολί­τες. σύμ­φω­να με ανα­κοί­νω­ση της ΕΛ.ΑΣ

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.