- Διαφήμιση -

Παράνομη κρίθηκε η απεργία στις αερομεταφορές — Κανονικά οι πτήσεις την Πέμπτη

Κανο­νι­κά θα πραγ­μα­το­ποιού­νται οι πτή­σεις από και προς τα ελλη­νι­κά αερο­δρό­μια, καθώς η απερ­γία της Ένω­σης Ελεγ­κτών Ενα­έ­ριας Κυκλο­φο­ρί­ας Ελλά­δας (ΕΕΕΚΕ), κρί­θη­κε παρά­νο­μη και καταχρηστική…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.