- Διαφήμιση -

Εθιμα του Μεγάλου Σαββάτου: Η Κάθοδος του Ιησού στον Άδη και η πρώτη Ανάσταση

Το Μέγα Σάβ­βα­το θεω­ρεί­ται ημέ­ρα σιω­πής, όπως ανα­φέ­ρε­ται στον Χει­ρου­βι­κό Ύμνο της ημέ­ρας. Το πρωί της εορ­τής του Πάσχα τελεί­ται ο Εσπε­ρι­νός με τη Θεία Λει­τουρ­γία, γνω­στή ως η πρώ­τη Ανάσταση…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.