- Διαφήμιση -

Eurostat: Αύξηση 67% στην τιμή του ελαιoλάδου στην Ελλάδα

Πάνω από 50% αυξή­θη­κε η τιμή του ελαιο­λά­δου στην ΕΕ μέσα σε ένα χρό­νο, μετα­ξύ Ιανουα­ρί­ου 2023 και Ιανουα­ρί­ου 2024, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία της Eurostat που δόθη­καν σήμε­ρα στη δημοσιότητα…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.