- Διαφήμιση -

26 Φεβρουαρίου 1969: Πρεμιέρα στους κινηματογράφους η ταινία του Κώστα Γαβρά “Ζήτα”

Μια ημέ­ρα σαν σήμε­ρα, στις 26 Φεβρουα­ρί­ου 1969 κάνει πρε­μιέ­ρα στους κινη­μα­το­γρά­φους της Γαλ­λί­ας η ται­νία του Κώστα Γαβρά, «Ζήτα», που είναι βασι­σμέ­νη στο βιβλίο του Βασί­λη Βασι­λι­κού Ζ: Φαντα­στι­κό ντο­κι­μα­ντέρ ενός εγκλή­μα­τος». Το βιβλίο ανα­φέ­ρε­ται στη δολο­φο­νία του Γρη­γό­ρη Λαμπράκη…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.