- Διαφήμιση -

VOVOUSA FESTIVAL 10η χρονιά!

Από 13 Ιου­λί­ου έως 10 Αυγού­στου 2024 (10η χρο­νιά), πάρ­τε τα βου­νά προσωπικά!

Ως ορει­νό φεστι­βάλ ‑από το 2015- αφιε­ρώ­νου­με τη διορ­γά­νω­ση μας στην προ­στα­σία του περι­βάλ­λο­ντος ενώ οι εκδη­λώ­σεις που προ­τεί­νου­με τονί­ζουν τα συγκρι­τι­κά πλε­ο­νε­κτή­μα­τα της Βόρειας Πίνδου.

Σε αυτό το πλαί­σιο παρα­κο­λου­θή­στε μου­σι­κές εκδη­λώ­σεις, προ­βο­λές, ομι­λί­ες, παρα­στά­σεις, συμ­με­τέ­χε­τε σε πεζο­πο­ρι­κές εξορ­μή­σεις, κυνή­γι τρού­φας, εργαστήρια.

Το βου­νό έχει για όλους, μικρούς και μεγάλους.

 

πρόγραμμα

Από Σάββατο 13 Ιουλίου έως Σάββατο 10 Αυγούστου 2024. Τέσσερις εβδομάδες που θα μείνουν αξέχαστες!

Με αίσθη­μα ευθύ­νης και με μονα­δι­κό στό­χο την ενδυ­νά­μω­ση της τοπι­κής κοι­νω­νί­ας το φεστι­βάλ της καρ­διάς μας, προ­τεί­νει πολ­λά και ενδια­φέ­ρο­ντα. Φέτος ξεχω­ρί­ζουν, η συνερ­γα­σία με την ORILA records, το αφιέ­ρω­μα στην σκη­νο­θέ­τι­δα Εύα Στε­φα­νή και η έκθε­ση φωτο­γρα­φί­ας “Caryatis” του Γιώρ­γου Τατά­κη. Μη ξεχνά­με και την αγα­πη­μέ­νη Παρέα του δάσους που με τα εργα­στή­ρια της απα­σχο­λεί δημιουρ­γι­κά τα παι­διά μας.

VOVOUSA FESTIVAL 2024

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.