- Διαφήμιση -

Hot-Dry-Windy”: Δύσκολο 48ωρο για εκδήλωση πυρκαγιών

Οι εξαι­ρε­τι­κά δυσμε­νείς και­ρι­κές συν­θή­κες που ονο­μά­ζο­νται «Hot-Dry-Windy» που θα επι­κρα­τή­σουν μέχρι το τέλος της εβδο­μά­δας που δια­νύ­ου­με λόγω των υψη­λών θερ­μο­κρα­σιών αλλά κυρί­ως των σφο­δρών ανέ­μων, με ριπές που φτά­νουν και τα 8, ακό­μη και τα 9 μπο­φόρ, που σε συν­δυα­σμό με την ξηρα­σία, λόγω της ανομ­βρί­ας, δημιουρ­γούν ένα κοκτέιλ επικίνδυνο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.