- Διαφήμιση -

Κεντρική Ελλάδα: Παράταση μέχρι την Τετάρτη για δωρεάν διόδια

Παρα­τεί­νε­ται έως τις 6 π.μ. το πρωί της Τετάρ­της 20/9, η δωρε­άν διέ­λευ­ση όλων των οχη­μά­των από τα διό­δια στον αυτο­κι­νη­τό­δρο­μο Ε65 (Αθή­να — Τρί­κα­λα)  και στο τμή­μα του Αυτο­κι­νη­το­δρό­μου Αιγαί­ου — από τη Νίκαια μέχρι τον Μαλια­κό Κόλ­πο — , συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων και των πλευ­ρι­κών διο­δί­ων στην περιοχή…

περισ­σό­τε­ρες πληροφορίες

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.