- Διαφήμιση -

Τριετίες: Τα νέα δεδομένα από 1η Ιανουαρίου — Πώς υπολογίζεται η προϋπηρεσία

Οι τριε­τί­ες και κάθε επί­δο­μα προ­ϋ­πη­ρε­σί­ας που βρι­σκό­ταν σε ανα­στο­λή από το 2012 θα «ξεπα­γώ­σουν» από την 1η Ιανουα­ρί­ου 2024 και θα δώσουν «αύξη­ση» στους μισθω­τούς του ιδιω­τι­κού τομέα με κατώ­τα­το μισθό, αρκεί να έχουν την απα­ραί­τη­τη προϋπηρεσία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.