- Διαφήμιση -

Κικίλιας για πυρκαγιές: «Η προστασία της ανθρώπινης ζωής είναι πάνω από όλα»

Πριν από την έναρ­ξη της αντι­πυ­ρι­κής περιό­δου του 2024, το ανα­κρι­τι­κό σώμα της Πυρο­σβε­στι­κής έχει προ­χω­ρή­σει σε 16 συλ­λή­ψεις για εμπρη­σμούς (14 από αμέ­λεια, 2 από πρό­θε­ση) και έχει επι­βά­λει 39 διοι­κη­τι­κά πρό­στι­μα συνο­λι­κού ύψους 19.100 ευρώ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.