- Διαφήμιση -

Δημοφιλή σκευάσματα εξαφανίστηκαν από τα φαρμακεία – Ελλείψεις σε αναλγητικά και παιδικές αντιβιώσεις

Πολ­λές είναι οι ελλεί­ψεις φαρ­μά­κων που χρη­σι­μο­ποιού­με στην καθη­με­ρι­νό­τη­τά μας, με τους φαρ­μα­κο­ποιούς να κάνουν αγώ­να δρό­μου κάθε φορά για να βρουν τα φάρ­μα­κα προ­κει­μέ­νου οι ασθε­νείς να συνε­χί­σουν την φαρ­μα­κευ­τι­κή αγωγή…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.