- Διαφήμιση -

Ο διεθνής Τύπος για τις κινητοποιήσεις των Ελλήνων αγροτών

Με ρεπορ­τάζ από την Αθή­να τα διε­θνή Μέσα Ενη­μέ­ρω­σης καλύ­πτουν την κινη­το­ποί­η­ση των αγρο­τών, κάνο­ντας ανα­φο­ρά στην είσο­δό τους με τα τρα­κτέρ στην πρω­τεύ­ου­σα και τη δια­μαρ­τυ­ρία τους μπρο­στά από το Κοινοβούλιο…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Δια­φή­μι­ση -

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.