- Διαφήμιση -

Κλιμακώνουν από σήμερα τις κινητοποιήσεις τους οι αγρότες — Πού στήνονται μπλόκα

Σε κλι­μά­κω­ση των κινη­το­ποι­ή­σε­ων προ­χω­ρούν από σήμε­ρα οι αγρό­τες, που απο­φά­σι­σαν το κλεί­σι­μο σημεί­ων σε εθνι­κό και επαρ­χια­κό δίκτυο σε όλα τα μπλό­κα, ενώ την επό­με­νη εβδο­μά­δα θα πραγ­μα­το­ποι­ή­σουν συλ­λα­λη­τή­ριο στην Αθή­να με τα τρακτέρ…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.