- Διαφήμιση -

Τα μέτρα της… Κυβέρνησης για ανοιχτά γήπεδα

Σε τρεις φάσεις θα θωρα­κι­στούν τα γήπε­δα κατά της οπα­δι­κής βίας. Ο υπουρ­γός Αθλη­τι­σμού, Γιάν­νης Βρού­τσης τόνι­σε, ότι όλοι στην Κυβέρ­νη­ση είναι απο­φα­σι­σμέ­νοι και ένα νέο περι­βάλ­λον ξεκι­νά­ει στις 13 Φεβρουαρίου…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.