- Διαφήμιση -

Κλιματική αλλαγή: Μελέτη της ΕΚΤ προειδοποιεί για πληθωρισμό

Οι τιμές των τρο­φί­μων και γενι­κά ο πλη­θω­ρι­σμός θα αυξη­θούν τις επό­με­νες δεκα­ε­τί­ες λόγω της κλι­μα­τι­κής αλλα­γής, προει­δο­ποιεί μελέ­τη που συνυ­πο­γρά­φουν ερευ­νη­τές της Ευρω­παϊ­κής Κεντρι­κής Τρά­πε­ζας, ένα εύρη­μα που επι­βε­βαιώ­νει ότι η παγκό­σμια θέρ­μαν­ση απει­λεί την οικο­νο­μι­κή ευημερία…

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

- Διαφήμιση -

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.