- Διαφήμιση -

Κοινωνικός τουρισμός 2021 — Σήμερα λήγει η προθεσμία των αιτήσεων

Μέχρι τα μεσάνυχτα της 17ης Ιουνίου θα μπορούν να υποβάλλονται οι αιτήσεις για συμμετοχή στο πρόγραμμα του κοινωνικού τουρισμού 2021-2022.

Μέχρι τα μεσά­νυ­χτα της 17ης Ιου­νί­ου μπο­ρούν να υπο­βάλ­λουν οι δικαιού­χοι αιτή­σεις για συμ­με­το­χή  στο πρό­γραμ­μα κοι­νω­νι­κού του­ρι­σμού 2021–2022. Όπως ανα­φέ­ρε­ται σε ανα­κοί­νω­ση του Οργα­νι­σμού, στις πρώ­τες μέρες λει­τουρ­γί­ας της πλατ­φόρ­μας, υπο­βλή­θη­καν περισ­σό­τε­ρες από 142.140 αιτή­σεις για 267.276 επιταγές.

 

περισ­σό­τε­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες εδώ

 

- Δια­φή­μι­ση -

- Δια­φή­μι­ση -

You might also like
Leave A Reply

Your email address will not be published.